การจัดสร้าง

โครงการจัดสร้างพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี

องค์ประกอบภูมิทัศน์ - ถนนขึ้นเขานาคเกิด