การจัดสร้าง

โครงการจัดสร้างพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี

พิธีกรรมการดำเนินการจัดสร้าง พิธีประดับพระพักตร์แผ่นปฐมฤกษ์