Big Buddha
 


วัตถุประสงค์

  1. เป็นพุทธบูชาเป็นพุทธานุสติ เป็นบุญกิริยาวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ เป็นตำนานของแผ่นดิน เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นเครื่องมือสื่อโยงชนิดพิเศษ เพื่อเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ให้แพร่หลายครองใจคนและครองสังคม

  2. เพื่อให้เกิดบุญราศี น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดชมหาราช ผู้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันประเสริฐของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

  3. เพื่อจรรโลงจิตใจแก่ผู้พบเห็นตลอดจนผู้มีโอกาสสักการะให้เข้าถึง แก่นพระศาสนา โดยการจัดเป็นพุทธอุทยานรวบรวมธรรมะในชีวิตประจำวัน ไว้เป็นหมวดหมู่แทรกเสริมในบริเวณปริมณฑลรอบฐานองค์พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาค คีรี พร้อมทั้งจัดพรรณไม้ในพุทธประวัติเป็นพุทธอุทยาน ทั้งนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  4. เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเจริญสมถะ วิปัสสนากัมมัฏฐานให้เกิดปัญญาและสันติสุขของประชาชน ให้ยึดมั่นในการกระทำความดีละเว้นความชั่ว มีจิตใจที่ผ่องใสอันจะเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

  5. เพื่อเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเป็นทุนทางสังคมที่มีคุณค่าเป็นความ ภาคภูมิใจของผู้ที่ส่วนร่วมสร้างและผู้มากราบไหว้บูชา เป็นหนทางของผู้ปฏิบัติบูชานำไปสู่ประตูแห่งความเป็นอิสระจากทุกข์ คือ พระนิพพานในที่สุด

  6. เพื่อจัดตั้งเป็นมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา ๔๕ พัฒนาจิต เพื่อสันติสุขของชีวิตและครอบครัว ดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี

หน้าหลัก| ความเป็นมา| วัตถุประสงค์| คณะกรรมการ| การจัดสร้าง| ฝ่ายศิลปกรรม| บริจาค| ปฏิทินกิจกรรม| กิจกรรม| ติดต่อเรา| บทความ| ทัศนียภาพ| ข่าวสาร| เบ็ดเตล็ด มูลนิธิ

© 2009 Mingmongkol all rights reserved.