Big Buddha
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการ "บวชเณรเพื่อแม่ ประจำปี 2560"

โครงการ "บวชเณรเพื่อแม่ ประจำปี 2560"
ขอเชิญส่งบุตรหลาน เข้าร่วมบรรพชาสามเณร โครงการบวชเณรเพื่อแม่ ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จปรมินมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งการสวรรคต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เทิดพระเกียรติแม่แห่งแผ่นดิน วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 เฉลิมพระชนมายุครบ 85 พรรษา และ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล 10 เสด็จขึ้นทรงครองราชย์สมบัติ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560 บรรพชาสามเณร วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560 สมัครได้ที่ มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 หรือ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) "บรรพชาสามเณรไม่มีค่าใช่จ่าย" มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) เป็นเจ้าภาพหลัก ขอเรียนเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ได้ส่งบุตรหลานร่วมบรรพชาสามเณรในครั้งนี้โดยทั่วกัน โครงการบวชเณรเพื่อแม่ในครั้งนี้ มีตัวแทนเยาว์ชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มาเข้าร่วมโครงการด้วยในครั้งนี้ ผู้ใดที่ไดับวชเณรเพื่อแม่ ดังพระบาลีที่ว่า "สาธุโข ปัพพัชชา" เป็นการตอบแทนบุญคุณบุพการี เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในความเป็นชาวพุทธ รักและหวงแหนกตัญญูรู้คุณแผ่นดินเกิด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลยาเสพติด "ราชประชาสมาสัย รวมใจภักดิ์บวชเณรเพื่อแม่"


หน้าหลัก| ความเป็นมา| วัตถุประสงค์| คณะกรรมการ| การจัดสร้าง| ฝ่ายศิลปกรรม| บริจาค| ปฏิทินกิจกรรม| กิจกรรม| ติดต่อเรา| บทความ| ทัศนียภาพ| ข่าวสาร| Gallery

© 2009 Mingmongkol all rights reserved.