Big Buddha
 


ความเป็นมา

  • คณะกรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายบรรพชิต
  • คณะกรรมการที่ปรึกษา
  • คณะกรรมการอุปถัมภ์
  • คณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้าง
พระมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่สุภา กนฺตสีโล) เจ้าอาวาสวัดศีลสุภา จ.ภูเก็ต
พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม กทม.
พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี
พระพรหมคุณาภรณ์ (พระธรรมปิฎก) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะภาค 17 วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี
พระราชพรหมาจารย์ (พระอาจารย์ทอง สิริมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่
พระศีลมงคล (พระอาจารย์ทอง) เจ้าอาวาสวัดสำเภาเชย อำเภอปะนาเระ จ.ปัตตานี
พระครูมนูญธรรมรัต (หลวงพ่อฟู) เจ้าคณะอำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
พระราชวรมุณี รองเจ้าคณะภาค 17 วัดดุสิดาราม กทม.
พระราชกิตติสุนทร เจ้าคณะจ.ภูเก็ต วัดเทพนิมิตร จ.ภูเก็ต
พระครูวิมลสีลาภรณ์ (หลวงพ่อพูลทรัพย์) วัดอ่างศิลา จ.ชลบุรี
พระครูธรรมสรคุณ (หลวงพ่อเขียน) วัดกะทิง จ.จันทบุรี
พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต วัดลัฏฐิวนาราม จ.ภูเก็ต
พระครูโฆษิตธรรมคุณ เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ วัดโฆษิตวิหาร จ.ภูเก็ต
พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลฉลอง วัดกิตติสังฆาราม จ.ภูเก็ต
พระครูสุนทรปริยัติธาดา เจ้าคณะอำเภอถลาง วัดท่าเรือ จ.ภูเก็ต
พระครูสุนทรสิริวัฒน์ เจ้าคณะตำบลศรีสุนทร วัดศรีสุนทร จ.ภูเก็ต
พระครูวิจิตรศุภการ เจ้าคณะตำบลเทพกระษัตรี วัดพระนางสร้าง จ.ภูเก็ต
พระครูโกวิทวินัยศาล เจ้าคณะอำเภอกะทู้ วัดกะทู้ จ.ภูเก็ต
พระครูวิชิตสังฆไพโรจน์ เจ้าคณะตำบลกะทู้ วัดอนุภาษกฤษฎาราม จ.ภูเก็ต
พระปลัดทวี ทีปังฺกโร วัดหน้าเกตุ จ.ปัตตานี
พระครูภาวนาสุมณฑ์ (เดช สุมโน) วัดถ้ำสุมโน จ.พัทลุง
พระครูพิทักษ์ชลธรรม (หลวงพ่อทองใบ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่า จ.ชลบุรี
พระมนูญธรรมวัตร (หลวงพ่อสาคร) เจ้าอาวาสวัดหนองกรับ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
พระครูสมุห์แก้ว บุญญภาโค เจ้าอาวาสวัดพระธาตุชัยมณีศรีฆะโลก (วัดเขาปูน)
จ.นครศรีธรรมราช
พระครูสิริธรรมนิเทศก์ เจ้าอาวาสวัดศรีนวล จ.ขอนแก่น
พระครูบุญญาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดป่าโมกข์ อ.กะปง จ.พังงา
พระอธิการอานนท์ อทิตตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดท่ากระดาษ จ.เชียงใหม่
นายนัที เปรมรัศมี
นายเทพประสิทธิ์ ประวาหะนาวิน
นายไพจิตร โรจนวานิช
อาจารย์เรณู ทัศณรงค์
นายสรณศักดิ์ บุณยศิริวิโรจน์
นายสมาน สอิ้งทอง
นายธีรวุธ ศรีตุลารักษ์
นายนรหัช รักแต่งาม
นายอชิระ ณ นคร
นายภพพล ศิริลักษณะพงศ์
นายจรูญ สุวรรณเจริญ
นายพงศ์โพยม วาศภูติ
นายวรพจน์ รัฐสีมา
พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ
นายศิวะ แสงมณี
นายสำราญ โยธาใหญ่
รศ.พอ.วรัท ทรรศนะวิภาส
น.พ.ประสิทธิ์ โกยศิริพงศ์
นายพรศักดิ์ อัครทิพย์ไพบูลย์
นายชวลิต องค์สรณะคม
นายสมบัติ อติเศรษฐ์
นางอุไรรัตน์ อติเศรษฐ์
นายสมบูรณ์ คู่พงศกร
นายสมพล เซี่ยงเห็น
นายครรชิต ตัมภานุวัตร
นางเบญจวรรณ ตัมภานุวัตร
นายไกรวุฒิ เอี่ยวภู่
นางสมพิศ แซ่ก่ำ
พันเอกหญิงรัตนา สิงห์โต
นายไอศยา สินบุษกร
อาจารย์อนุสร คูหากาญจน์
แพทย์หญิงสุปาณี ธารสิริโรจน์
นายวิบูลย์ เลาหะพงศ์ชนะ
นายทวิชา ประดิษฐ์ลาภ
นายวรพล ว่องกมลชัย
นางยรรยง ธเนศวิเศษกุล
นายสุเทพ ออวัฒนา
นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร
นายวินัย บัวประดิษฐ์
นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง
นายไพศาล ชีวะศิริ
นายสมโภชน์ พงศ์ธนากุล
นายวิชิต รัตนศิริวิไล
นายชูชัย หงษ์หยก
นายชัยพิทักษ์ อภิชิตสิทธิกุล
นายโสภณ เอกวานิช
นายปมุข อัจฉริยะฉาย
นางธันยกรณ์ อัจฉริยะฉาย
นายทวีศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต
นางนันทินี เกิดวงศ์บัณฑิต
นายสู่ ออวัฒนา
นางดาวใจ ไพจิตร
นายธนัต ประทีปณถลาง
นายคริส คอปเปอร์
คุณสุพัตรา สมนาม
นายห้าย เอกวานิช
นางกาญจนา แซ่หลิม
คุณเยาวเรศ บุนนาค
นายชวลิต ทวียนต์ชัย
นางมณีรัตน์ อุปัติศฤงค์
นายอภิชา ว่องกมลชัย
นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
นางอัญชลี วานิชเทพบุตร
พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์เจ้าคณะตำบลฉลองจ.ภูเก็ตประธานดำเนินงานสร้างพระ
พระครูเมตตาภิรมเจ้าคณะอำเภอเมืองจ.ภูเก็ตประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
พระครูอรรถธรรมเมธีเจ้าอาวาสวัดควนกะไหลจ.พังงาที่ปรึกษาฝ่ายปฏิบัติธรรม
นายรัตนาวุธวัชโรทัยประธานที่ปรึกษา
นายนัทีเปรมรัศมีที่ปรึกษา
นายสุวิทย์รัตนมณีที่ปรึกษา
นายพงศ์โพยมวาศภูติที่ปรึกษา
นายสดแดงเอียดที่ปรึกษา
นายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์ที่ปรึกษา
นายโสภณเอกวานิชที่ปรึกษา
นายชูชัยหงษ์หยกที่ปรึกษา
นางอุไรรัตน์อติเศรษฐ์ที่ปรึกษา
นางสาวอัมพรดำรงค์เชื้อที่ปรึกษา
นายเจษฎาจงไพบูลย์พัฒนะที่ปรึกษา
นายวรพลว่องกมลชัยที่ปรึกษา
ดร.ชาตรีทองสาริที่ปรึกษา
นายสุพรวนิชกุลประธานดำเนินงานสร้างพระ
นายสมชายสังข์สนธ์ที่ปรึกษา/กิจกรรม
นายขจรศักดิ์เจ้ากรมทองที่ปรึกษา/วิศวกรโครงการ
นายนิกรหวังกลับที่ปรึกษา/โยธา(โครงสร้าง)
นายบูรพารอดอริห์ที่ปรึกษา/พุทธศิลป์(ช่างสิบหมู่)
นายชลสิทธิ์นักพิณพาทย์ที่ปรึกษา/ออกแบบศิลปกรรม
วีระพงษ์ไวทยวงศ์สกุลกรรมการ/ประชาสัมพันธ์
นายคงศักดิ์อนุรัตน์กรรมการ/รักษาความปลอดภัย
นายจรัญบุญโสภาพกรรมการ/การเงิน
นางสาวมุทิตาวนิชกุลกรรมการ/การเงิน
นายขวัญชัยเสมาทองกรรมการ/ดูแลทั่วไป
นายณัฐพงศ์เดชน์ทองโนนสูงกรรมการ/พิธีกรรม
นายอภิวิชญ์หมอยาดีกรรมการ/ประชาสัมพันธ์
นางจงจิตพรศิริวงศ์กรรมการ/เลขานุการ
นายสันต์วรรณวิชัยกุลกรรมการ
นายปริทรรศน์รุ่งมีกรรมการ
น.ส.ภัทรรัฐทวนประสิทธิ์กรรมการ
นายจุติพงษ์เปรมปรีชากุลกรรมการ
นายไกรสรพัฒนยินดีกรรมการ
นายนพพรโชคชัยศรีกรรมการ
นายอิทธิพลกาวรรณธงกรรมการ
นายศรัณย์ลีชีวะกรรมการ
นางวริศราลีแก้วปลั่งกรรมการ
นายอนันต์นิลมานนท์กรรมการ

หน้าหลัก| ความเป็นมา| วัตถุประสงค์| คณะกรรมการ| การจัดสร้าง| ฝ่ายศิลปกรรม| บริจาค| ปฏิทินกิจกรรม| กิจกรรม| ติดต่อเรา| บทความ| ทัศนียภาพ| ข่าวสาร| เบ็ดเตล็ด มูลนิธิ

© 2009 Mingmongkol all rights reserved.